Regels rondom verlof

Verzoeken om vrije dagen voor een leerplichtig kind (kind vanaf 5 jaar) moeten schriftelijk worden ingediend bij de directie van de school. De Barbaraschool mag alléén een verzoek voor “geoorloofd schoolverzuim” inwilligen als dat voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria, zogenaamde “gewichtige omstandigheden”. 

Procedure ‘gewichtige omstandigheden’
Wanneer een verzoek gaat om wettelijke verplichtingen, overlijden, sommige jubilea, bruiloften van naaste familieleden als ouders/verzorgers, grootouders, broers en zusters (waarbij het verlof zich beperkt tot één dag) moet u dit de leerkracht meedelen. Het formulier kunt u downloaden, invullen en inleveren bij de leerkracht. Uitgebreide informatie m.b.t. aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek kunt u bij de directie van de school verkrijgen.


Wanneer wij constateren dat een kind afwezig is, terwijl wij geen bericht hierover ontvangen hebben, nemen wij zelf contact met u op. Wij zijn als school verplicht om hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

De richtlijnen t.a.v. het toekennen van “vrijstelling schoolbezoek” zijn aangescherpt. De ouder/verzorger, die zonder toestemming een leerplichtige van school houdt, begaat een strafbaar feit en riskeert een forse boete. Ook de directeur moet zich aan de wettelijke regels houden, anders begaat ook hij/zij een strafbaar feit. Dit betekent dat de directie van de Barbaraschool (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplicht ambtenaar zal melden.

Aanvraagformulieren voor “vrijstelling schoolbezoek” zijn ook op school te verkrijgen. De leerplichtambtenaren van de gemeente Bunnik gaan schoolverzuim actief tegen. Alle directies van scholen voor primair en voortgezet onderwijs worden verzocht de richtlijnen strikt te hanteren.

Download hier het formulier verlof buiten schoolvakanties