De Oudervereniging 

De oudervereniging (OV) coördineert en ondersteunt diverse schoolse- en buitenschoolse activiteiten en kan een gesprekspartner namens de ouders zijn met het team en de directie. Dit doen wij om het voor onze kinderen op de Barbaraschool nóg leuker, leerzamer en inspirerender te maken.
De activiteiten omvatten onder andere de jaarlijkse schoolreis, het kleuterfeest, het carnavalsfeest, de sinterklaasviering, kerstviering, de techniekweek, activiteiten in het kader van Fairtrade, de Texelreis en aan het einde van het schooljaar het eindejaarsfeest.

Ook bij veel praktische activiteiten is de steun van de ouders erg belangrijk. Denk hierbij aan het verzorgen van de schoolkrant, het onderhoud en aankleding van de tuin en het schoolplein, het verzorgen van de bibliotheek en handvaardigheid en de PR voor de school.
Mist u iets belangrijks aan dit lijstje activiteiten of heeft u een goed idee? Aarzel niet om dit bij de oudervereniging of bij de leerkracht in te brengen!

Wie zijn wij?
Het bestuur en de commissies van de OV wordt gevormd door ouders/verzorgers van kinderen die op de Barbaraschool zitten. Het huidig bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Lennart de Vos (vader van Meike en Auke)
Secretaris: Sandra de Haan (moeder van Nadieh en Jonah de Haan)
Penningmeester: Ray Neijeboer (vader Mats)

Het bestuur vergadert circa 6x per jaar. Één keer per jaar is de openbare ledenvergadering waarop het bestuur de ouders/verzorgers informeert over de hoogtepunten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Op die vergadering wordt ook de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.

De kosten
Voor al die extra activiteiten en voorzieningen heeft de school helaas geen budget. Door de enthousiaste medewerking van ouders/verzorgers, leerkrachten en bestuur kunnen de kosten hiervan zo laag mogelijk worden gehouden. Voor de benodigde uitgaven wordt aan de ouders/verzorgers een ouderbijdrage gevraagd. Uiteraard komt al dit geld ten goede aan de kinderen!

De ouderbijdrage is vrijwillig en we zijn heel blij dat alle ouders dit ook ieder jaar weer bereid zijn te betalen. Graag ontvangen we ook uw leuke ideeën voor de extra activiteiten en uw creatieve gedachten hoe we met de ouderbijdrage zoveel mogelijk van onze plannen kunnen uitvoeren.

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de OV. Deze stelt aan het begin van het schooljaar een jaarbegroting op. Na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de OV wordt het geld door de penningmeester beheerd. Voor het innen van de ouderbijdrage ontvangt u een verzoek tot automatische incasso of (indien dit niet gewenst is) een acceptgiro. Het verzoek tot een bijdrage omvat een bedrag van XXXX euro per jaar.

De Texelweek
Naast de ouderbijdrage is er een aparte ‘betalingsregeling’ voor de Texelweek. Groep 8 van de Barbaraschool gaat ieder jaar, ter afsluiting van het schooljaar en de basisschoolperiode, een week naar Texel. Om de kosten hiervan te betalen wordt vanaf groep 3 aan de ouders een financiële bijdrage gevraagd. De penningmeester stelt ieder jaar een begroting op voor de Texelweek en legt na afloop financiële verantwoording af.
Mocht uw kind de school tussentijds verlaten dan wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.

download hier jaarplan oudervereniging